Street Art ชุมชนวัดแก่นเหล็ก

ชุมชนวัดแก่นเหล็ก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ติดกับวัดมหาธาตุวรวิหารและชุมชนคลองกระแชง เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นเวิ้งขนาดใหญ่ ที่มีทางเข้าออกของชุมชนถึง ๓ เส้นทาง มีโบสถ์วัดแก่นเหล็กตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุกเพศทุยวัย ที่สำคัญชุมชนวัดแก่นเหล็กเป็นชุมชนที่มีความเป็น บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ได้อย่างชัดเจน นั่นคือ มีทั้งวัด โรงเรียน และชุมชนอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน ได้แก่ วัดแก่นเหล็ก วัดพลับพลาชัย และโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก ด้วยลักษณะพื้นที่กายภาพที่ถูกโอบล้อมด้วยวัด โรงเรียน และบ้านเรือน ทำให้มุมมองและทัศนียภาพภายในชุมชนมีความสวยงามของพระปรางค์ห้ายอดของวัดมหาธาตุวรวิหาร และทัศนียภาพของพระนครคีรี (เขาวัง)

ชุมชนวัดแก่นเหล็กเป็นชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอยู่มากมายในอดีต เช่น ละครชาตรี ดนตรีปี่พาทย์ การทำหัวโขน มวยไทย การเลี้ยงไก่ชนและการเตี้ย ซึ่งทำให้ในชุมชนวัดแก่นเหล็กในอดีตมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ต่างออกไปหางานทำตามพื้นที่อื่น ๆ จึงแทบไม่เหลือผู้ที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เหลือแต่เพียงผู้สืบทอดล้วนแล้วเป็นผู้สูงอายุ ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่อย ๆเลือนหายไปตามกาลเวลา เหลือแต่เพียงร่องรอยประวัติศาสตร์

Street Art ชุมชนวัดแก่นเหล็ก เป็นกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าชุมชนวัดแก่นเหล็กให้เกิดเป็นรูปธรรม จากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ประกอบด้วย คนในชุมชนวัดแก่นเหล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย วัดพลับพลาชัย วัดแก่นเหล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี และสถาปนิกชุมชนจากสถาบันอาศรมศิลป์

คนในชุมชนวัดแก่นเหล็กและทีมสถาปนิกได้ร่วมกันออกแบบพื้นที่ทางเข้าชุมชนวัดแก่นเหล็ก ซอย ๒ ให้เป็นพื้นที่ Street Art ของชุมชน ที่เล่าเรื่องวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน บนผนังวัด ผนังร้านก๋วยเตี๋ยว และพื้นถนน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่วัฒนธรรมจากชุมชนคลองกระแชงมายังชุมชนวัดแก่นเหล็ก และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ที่ทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีความรักนพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

พื้นที่บริเวณทางเข้าชุมชนวัดแก่นเหล็ก ซอย ๒ เล่าเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ ละครชาตรี มวยไทย การละเล่นไก่ชน ไก่แจ้ วิถีชีวิตของคนในชุมชน และความเป็นมาของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊นก เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของเมืองเพชร ผ่านภาพศิลปะบนผนัง และบริเวณพื้นถนนตลอดทางเข้าชุมชน แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยใช้สัตว์ที่เห็นได้ทั่วไปในชุมชนวัดแก่นเหล็ก คือ ไก่แจ้ และไก่ชน วาดอยู่บริเวณหน้าทางเข้า และปลายทางเข้าให้มีขนาดใหญ่ เพื่อสร้างจุดดึงดูดสายตาแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน โดยมีสัญลักษณ์ขนไก่และเส้นนำทางกระจายไปตลอดทางเข้า เพื่อให้คนได้เดินตามเส้นทาง และเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนด้านใน

พื้นที่บริเวณนี้จากที่เคยไม่เป็นระเบียบ ไม่มีผู้คนเดินผ่าน กลายเป็นพื้นที่สำหรับคนเดิน ที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรื่องรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนวัดแก่นเหล็กอย่างเป็นรูปธรรม

Location: ชุมชนวัดแก่นเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
Year 2565
Client/Owner: โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองสุขภาวะ
Status: เสร็จสมบูรณ์
Building Area: 420 ตารางเมตร
Project Value: ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ที่ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
Collaborators: ชุมชนวัดแก่นเหล็ก / โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก / วัดแก่นเหล็ก / เทศบาลเมืองเพชรบุรี / โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย