ที่พักอาศัยสำหรับผู้สงอายุแบบครบวงจร รามาฯ-ธนารักษ์

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้กรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป มีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจรในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ กรมธนารักษ์ดำเนินโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. ๖๒๓ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาศรมศิลป์ จำกัด ตระหนักในความสำคัญของโครงการที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ และการออกแบบที่จะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และการออกแบบสภาพแวดล้อม พื้นที่ว่าง พื้นที่กิจกรรมพื้นที่สีเขียวที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง

คุณค่าและเป้าหมายโครงการ
เป็นที่พักอาศัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณอายุที่มีรายได้ปานกลาง
แนวความคิดในการออกแบบ
๑. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพที่ดีสำหรับที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและสอดคล้องกับโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) และพื้นที่ Nursing Home Zone ในอนาคต

เนื่องจากโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ มีแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น คุ้นเคยเหมือนอยู่ “บ้าน” เพื่อผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและไม่กังวล ดังนั้นจึงออกแบบอาคารสูงเพียง ๒-๓ ชั้น ดังนั้น การออกแบบอาคารของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Home) จึงออกแบบให้อาคารมีการลดหลั่นความสูงเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกัน

๒. ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสธรรมชาติ เพื่อให้ผ่อนคลายและดึงความสนใจจากความกังวล

๓. ออกแบบพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและสอดคล้องหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

๔. เรียบง่าย ใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่าย ประหยัด สอดคล้องกับธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน

Location: GQC2+4JQ, Bang Pla, Bang Phli District, Samut Prakan 10280
Year
Client/Owner: กรมธนารักษ์
Status: กำลังก่อสร้าง
Building Area: 47,537 ตร.ม.
Project Value: 1,022,000,000
Collaborators: งานสถาปัตยกรรม : สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์, งานสถาปัตยกรรมภายใน : บริษัท ฟายน์ เดค จำกัด, งานภูมิสถาปัตยกรรม : สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์, งานวิศวกรรมโครงสร้าง : บริษัท เกษมดีซายน์แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, งานวิศวกรรมงานระบบ : บริษัทออพติโมโลยี จำกัด, ที่ปรึกษา Universal design : บริษัท ยูนิเวอร์แซลดีไซน์เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด