Rayong Scout Camp

ค่ายลูกเสือระยอง

ค่ายลูกเสือระยองจะเป็นสถานที่ตอบสนองสภาพแวดล้อมและมีระเบียบวินัยทางศีลธรรมของมนุษยชาติ เพื่อช่วยเหลือชุมชนทางสังคมในอนาคตด้วยการผลิตเด็กที่มีคุณภาพสูงผ่านสถานีการเรียนรู้การผจญภัยของแต่ละพื้นที่
ปรัชญาของค่ายลูกเสือศีลธรรมระยองที่ประกาศว่า “สานต่อความปรารถนาของลูกเสือไทยและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มนุษยชาติทั่วโลกได้รับการพัฒนา ส่งเสริมจิตอาสาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในจังหวัดระยอง”
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานที่สําหรับสร้างวินัยให้กับมนุษยชาติทางศีลธรรมซึ่งรวมถึงจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและจิตสํานึกของมนุษย์ในคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้การออกแบบจึงตอบสนองต่อเป้าหมายโดยการสร้างพื้นที่ที่เพิ่มความสมบูรณ์ตามธรรมชาติสําหรับกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1.พื้นที่ต้อนรับและพื้นที่จัดกิจกรรม – ลานกิจกรรม อาคารอํานวยการ และร้านอาหาร
2.พื้นที่การเรียนรู้ – สถานีผจญภัย หอประชุม และศูนย์พักพิง เป็นศูนย์กลางของโครงการเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่
ทั้งหมดของไซต์ 3.พื้นที่ผู้นําลูกเสือ – ที่พักพิง โซนผจญภัย และพื้นที่สําหรับออกนอกบ้านขององค์กร

แนวทางการออกแบบ

1.แผนแม่บทได้รับการออกแบบตามบริบททางธรรมชาติทั้งในด้านกายภาพ ส่วนประกอบ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากขนาดของไซต์โครงการลําดับของช่องว่างจึงรวมอยู่ในแผนแม่บทนี้เพื่อให้จดจําได้ง่ายขึ้น

2. สถานีการเรียนรู้การผจญภัยถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้สําหรับลูกเสือหลายวัยตามแนวคิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ แต่ละสถานีได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบ่งออกเป็น 5 ประเภท นักสํารวจ นักผจญภัย นักพัฒนา นักกีฬา และศิลปิน

3.ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่นี้ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ํา เพื่อสร้างสถานีการเรียนรู้แนวผจญภัย
-กระบวนการฟื้นฟูป่าคือ การปลูกป่าธรรมชาติ (Natural reforestation) ซึ่งสามารถเป็นป่าได้ภายใน 10 ปี โดยการปลูกพันธุ์พื้นเมืองรุ่นบุกเบิก (Pioneer Native Species) และนําแนวคิดของป่า 3 แห่ง ประโยชน์ 4 ประการมาประยุกต์ใช้
-หญ้าแฝกถูกนํามาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของดินและป้องกันการพังทลายของดิน
-ใช้ประโยชน์ของรูปทรงที่มีอยู่ของพื้นที่เพื่อรวบรวมน้ําที่ไหลบ่าโดยจัดให้มีบ่อขนาดเล็กระหว่างระดับรูปร่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อชะลอการไหลบ่าของน้ําในช่วงฤดูฝน

 

Location: Mae Nam Khu, Pluak Daeng District, Rayong
Year
Client/Owner: Rayong Provincial Administrative Organization
Status: On design process
Building Area: 143,060 sq.m.
Project Value: -
Collaborators: -