โครงการลานกีฬาพัฒน์ 2

พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วน อยู่ในย่านใจกลางเมืองคนอยู่อาศัยหนาแน่นและแวดล้อมด้วยชุมชนมุสลิม ซึ่งเป็นพื้นที่เล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่แล้ว แต่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา การทางพิเศษได้ยกพื้นที่ให้กับสำนักราชเลขาธิการ โดยร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นพื้นที่ลานกีฬาพัฒน์เพื่อเป็นพื้นที่สุขภาวะระดับย่านของชาวชุมชนในเขตราชเทวีและใกล้เคียง

กระบวนการ

1) ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและพื้นที่โดยรอบลานกีฬา

2) เวทีระดมความคิดเห็นและออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

3) เวทีนำเสนอแบบและรับฟังความเห็นที่มีต่อแบบ

4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างลานกีฬาพัฒน์ ๒

5) กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสำนึกของความเป็นเจ้าของ

6) พัฒนาแบบและจัดทำแบบก่อสร้าง

7) จัดสรรงบประมาณ

8) จัดหาผู้รับเหมาและดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

 

ผลลัพธ์

เกิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่หาดเจ้าสำราญ ที่เอื้อประโยชน์ให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มาออกกำลังกายและเป็นพื้นที่พักผ่อนและนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่

Location: บริเวณแยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Year 2561
Client/Owner: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Status: จบโครงการ
Building Area:
Project Value: การยกระดับลานกีฬาพัฒน์ ๒ ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน ในระดับย่าน รองรับกลุ่มคนและกิจกรรมที่หลากหลายและการสร้างกลไกการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ
Collaborators: ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง