คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาตลอดระยะเวลา ๘๐ ปีของการก่อตั้ง ได้มีดำริให้มีการจัดตั้ง “คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” (Faculty of Learning Sciences and Education) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย มุ่งหวังในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณในการพัฒนาชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดย อาคาร“คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” นี้จะเป็นสถานที่รองรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และเป็นสถานที่เผยแพร่ สาธิตและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และแก่สังคม

เพื่อให้เป็นสถานที่บ่มเพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณในการพัฒนาชุมชนและสังคม และมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมของโครงการจึงถูกออกแบบให้สะท้อนและสนับสนุนการทำงานขององค์กรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการสร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายลักษณะและรูปแบบ ทั้งแบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ที่สามารถเชื่อมต่อและมองเห็นถึงกันได้เพื่อเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และความเป็นชุมชน

รวมไปถึงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หลากหลายลักษณะ ตั้งแต่พื้นที่สำหรับการใคร่ครวญการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่มเล็กๆอย่างเป็นส่วนตัว (Cave Space) พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Watering Hole) ไปจนถึงพื้นที่เรียนรู้กลุ่มขนาดใหญ่ผ่านการล้อมวงพูดคุย (Campfire) เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยมีพื้นที่ห้องภาวนาเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อสร้างวิถีการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) ร่วมกันขององค์กร

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรขององค์กรมีสำนึกในการเป็นนักพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ไม่แยกขาดออกจากสังคม จึงออกแบบให้อาคารเปิดรับการเข้าถึงและมาใช้ประโยชน์ของบุคคลภายนอก ทั้งบริเวณใต้ถุนกิจกรรมในชั้นล่าง Learning Steps ที่เป็น Community Space สำหรับการเรียนรู้ขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างบุคลากรขององค์กรและบุคคลภายนอก ผ่านกิจกรรมอย่างการนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่อสาธารณะ ไปจนถึงการเปิดพื้นที่ใช้งานในหลายๆส่วนให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เพื่อเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรกับบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการประสานเชื่อมโยงกับผังแม่บทอย่างสอดคล้องกลมกลืน ทั้งในด้านการใช้ที่ดิน ที่ว่าง การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงาม ภายในมหาวิทยาลัย

 

รับชมวิดีโอเพิ่มเติม Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University

Location: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
Year 2561
Client/Owner: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Status: สร้างเสร็จสมบูรณ์
Building Area: 9,000 ตร.ม.
Project Value: 140,000,000 บาท
Collaborators: