โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ในการออกแบบ

๑. ออกแบบผังแม่บท ศูนย์การแพทย์และสุขภาพครบวงจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บนเนื้อที่ประมาณ ๒๓๗ ไร่ ให้สะท้อน ความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ ด้วยลักษณะการวางอาคารลดหลั่นตามความลาดชันของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ทำให้อาคารถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาและธรรมชาติ : Nature Dominate Architecture

๒. ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เป็น  Wellbeing Village เอื้อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีต่อ ผู้ป่วยที่เข้ามารักษา ผู้เข้ามาใช้บริการ บุคลากรและชาวชุมชนโดยรอบ ด้วย

    ๒.๑ ธรรมชาติบำบัด ใช้พื้นที่สีเขียวในการต้อนรับผู้คนให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดพลังในการ

          เยียวยาสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ

    ๒.๒ มิตรภาพบำบัด เตรียมพื้นที่รองรับ ผู้คนในโครงการ ญาติ มิตรสหาย และชาวชุมชนโดยรอบ เป็นพื้นที่

          สร้างปฏิสัมพันธ์ เพื่อ ปรับทุกข์ผูกมิตร

    ๒.๓ จิตวิญญาณบำบัด เปิดมุมมองให้ผู้คนที่เข้ามาใช้โครงการสามารถมองเห็นยอดโดมที่ตั้งอยู่บนยอดเขา

          สะท้อนความเป็น ลูกแม่โดม ของชาวธรรมศาสตร์

    ๒.๔ กิจกรรมบำบัด เตรียมพื้นที่กิจกรรมที่จะช่วยผ่อนคลายจากความเครียด เช่นพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่

          สำหรับทำกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

๓. การจัดการน้ำ ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นแนวคิดสำคัญของโครงการ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้ดูแลต้นไม้และพืชพรรณในโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๙ บางพระ

๔. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

    ๔.๑ ออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสำหรับพลังงานทดแทน ได้แก่ Solar cell

    ๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดการเดินภายในโครงการ โดย กำหนดในทางรถยนต์อยู่รอบนอกโครงการ มีที่จดรถยนต์  

          กว่า ๗๐๐ คัน กระจายอยู่โดยรอบเพื่ออำนวยความความสะดวก
          วางผังอาคารให้ระยะห่างในการเดินถึงกันประมาณ ๒๐๐ เมตร หรือ ประมาณ ๕ นาที โดยสร้างสภาวะแวดล้อมในการเดินผ่านธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์

    ๔.๓ ใช้ระบบบำบัดน้ำ นำน้ำกลับมาใช้รดต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

๕. วางผังอาคารภายในโครงการให้มีพื้นที่ที่สามารถต่อขยายการก่อสร้างอาคารภายในโครงการได้ในอนาคต

 

 

Location: ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Year 2567
Client/Owner: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Status: กำลังก่อสร้าง
Building Area: 59,913 ตร.ม.
Project Value: 1,024 ล้านบาท
Collaborators: งานสถาปัตยกรรม : สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์, งานภูมิสถาปัตยกรรม : สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์, งานวิศวกรรมโครงสร้าง : บริษัท เกษมดีซายน์แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, งานวิศวกรรมงานระบบ : บริษัท ทีพีเอ็ม คอนซัลแตนท์ส จำกัด, งานบริหารการก่อสร้าง : บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด, ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)