โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

Location:
Year
Client/Owner:
Status:
Building Area:
Project Value:
Collaborators: