ศิริราชสัปปายสถาน เพื่อการบริรักษ์

 

แนวความคิดในการออกแบบ

1. จัดบรรยากาศให้เกิดสภาพ “ธรรมชาติ”  ที่ร่มรื่นให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ ผืนน้ำ ผืนดิน และกระแสลมธรรมชาติช่วยเยียวยากาย ใจ และจิตวิญญาณของทั้ง ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร

2. ออกแบบให้อาคารเป็นเสมือน “บ้าน”  และใช้ “วัสดุธรรมชาติ”  เป็นหลักในการเยียวยากาย และจิตใจของผู้ป่วย และญาติเพื่อสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น ปลอดภัย ความคุ้นเคยเป็นกันเอง และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเสมือนอยู่ที่บ้านโดยวางผังโครงการให้สัมพันธ์กับบริบทของที่ตั้งเป็นเสมือน “หมู่บ้าน” หรือ “ชุมชน”  ที่จะคอยดูแล เกื้อกูลและประคับประคองกันและกันดั่งญาติมิตรในบริบทสังคมไทยในอดีต

3. ออกแบบสภาพกายภาพของโครงการทั้งหมด  โดยคำนึงถึงบริบททางสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง  เน้นการประหยัดพลังงานตามแนวทาง“Passive Design Strategies”  เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการรังสรรค์สถาปัตยกรรมทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านคุณค่า

จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียวอย่างเป็นองค์รวม คือ “เขียวทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ”

 

จำนวนเตียงคนไข้ 176 เตียง ประกอบด้วย

01_อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

02_อาคารอาการบำบัด

03_อาคารผู้ป่วยใน

04_อาคารพิธีศพ

05_อาคารคลังพัสดุ ครัวและร้านอาหาร

06_อาคารหอพักและงานระบบ

07_ศาลาปฎิบัติธรรม

 

Location: ซอยวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Year
Client/Owner: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศิริราชมูลนิธิ)
Status: อยู่ระหว่างการร่าง TOR จัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง
Building Area: 22,336 ตร.ม.
Project Value: 868,436,902 บาท
Collaborators: งานสถาปัตยกรรม : สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์, งานสถาปัตยกรรมภายใน : บริษัท ฟายน์เดค จำกัด, งานภูมิสถาปัตยกรรม : สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์, งานวิศวกรรมโครงสร้าง : บริษัท เกษมดีซายน์แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, งานวิศวกรรมงานระบบ : บริษัท ดีกรี ซิลเต็ม จำกัด,