News

สถาปนิกอาศรมศิลป์คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017

::สถาปนิก อาศรมศิลป์ คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ งาน IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017:: . Asia-PAC LA Awards International federation of landscape architects 2017 (IFLA )

องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม IFLA ASIA-PAC LA Awards จัดงานเวทีระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมอบ รางวัลภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลเกียรติยศ (Landscape Architecture Awards Honourable mention) . เพื่อส่งเสริมความสำเร็จผลงานของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก คัดเลือกผลงานการศึกษาและออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2017 . ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงภูมิสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคู่ค้าที่มีจิตศรัทธาและวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเมืองและสิ่งแวดล้อมของเราให้มีอนาคตที่ดีขึ้น . สถาปนิก บริษัท สถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศนี้ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ งานโครงการออกแบบด้วยฐานการการวิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บท Bangkok Cultural Hill ของกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ (Analysis & masterplanning category Bangkok Cultural Hill) , โครงการบ้านพักอาศัย Eco Village ธนาคารเกียรตินาคิน (Analysis & masterplanning category Eco Village) , โครงการพัฒนาโรงงานเบทาโกร บางกระเจ้า (Analysis & masterplanning category Betagro love Bangkrachao) , โครงการพัฒนาและปรับปรุงผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล (Cultural & urban landscape category Master plan redevelopment of Mahidol university) . การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน ร่วมกับองค์กร ที่มีความมุ่งหมายและความเชื่อมั่นบนหลักคิด ที่ให้ทุกคนได้ทำงานการออกแบบ ที่ไปสู่ “คุณค่า” หรือ “ความหมาย” ของงานสถาปัตยกรรมว่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติของความสวยงามทางกายภาพเท่านั้น แต่ “คุณค่าแท้” ของงานสถาปัตยกรรมอยู่ที่ประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งสำหรับผู้ใช้งาน เจ้าของโครงการ ชุมชน ไปจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม . รางวัลเป็นส่วนส่งเสริมกำลังใจให้การทำงาน มีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่น ท้าทาย และ ตั้งเป้าหมายเชิงคุณคาที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Change ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติของ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงมิติทางจิตวิญญาณ หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในระดับปัจเจกบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองไทยของเราต่อไป . http://arsomsilp.ac.th/th/ifla-asia-pac-la-awards-2017/

COVER NEWS LANDSCAPE 2
IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017 (2)