News

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางประทุน ได้รับรางวัล ARCASIA Award 2018

คลองบางประทุน เป็นหนึ่งในย่านชุมชนชาวสวนดั้งเดิมของธนบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา (ประทุนแปลว่า หลังคา สื่อถึงต้นไม้สองข้างคลองที่ใหญ่โค้งเข้าหากันจนปิดเป็นหลังคา แสดงความเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์) ย่านชุมชนแห่งนี้กำลังเผชิญผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาของเมือง ทำให้คลองถูกลดความสำคัญจากทางคมนาคมสัญจรหลักกลายเป็นระบบระบายน้ำ พื้นที่สวนที่เคยอุดมสมบูรณ์หลายแห่งกำลังประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมความเป็นเมืองและการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร กลายเป็นที่ว่างที่กำลังจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมไปกับการย้ายออกไปอยู่อาศัยที่อื่นของชาวชุมชน

ชาวชุมชนที่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาและวิถีชาวสวนริมคลองที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และตระหนักในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม รักษ์บางประทุน เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภูมิปัญญา และสร้างความตระหนักในความสำคัญของคลองในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ในเดือนมิถุนายน 2016 The Association of Siamese Architects – Community Act Network (ASA-CAN) ได้ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จัด Place Making: Living With Water Workshop ในพื้นที่ชุมชนบางประทุน ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่าง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วม Workshop ได้นำเสนอแนวความคิดในการสร้างศูนย์ชุมชนขึ้น ณ บริเวณซุ้มขายก๋วยเตี๋ยวริมสวนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่รวมตัวของชาวชุมชนอยู่แต่เดิม ให้เป็นพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งชาวชุมชนได้ต่อยอดแนวความคิดดังกล่าวไปสู่การสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางประทุน ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้กับเยาวชนในพื้นที่ เป็นพื้นที่รวมตัวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และรองรับการจัดตลาดนัดผลผลิตการเกษตรของชาวชุมชน รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ในการสืบสานภูมิปัญญาและชีวิตของชุมชนชาวสวนริมคลอง ให้คงอยู่คู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเมืองอย่างยั่งยืน

 

 

บางประทุน ARCASIA Award 2018 3
บางประทุน ARCASIA Award 2018 2