News

อาศรมศิลป์สัญจร : อิหร่าน อู่อารยธรรมผสมผสาน ต้นสายธาร แห่งจักรวรรดิน้อยใหญ่ IRAN Color of Persia Culture of IRAN

…ผืนแผ่นดินไม่เล็กไม่ใหญ่ โยงใยอยู่กับน่านน้ำ ทะเลสาบแคสเปียน และ
อ่าวเปอร์เซีย ทะเลอาหรับ ที่รองรับดินแดนของประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้
ในอดีตได้ฟูมฟักอารยธรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 7,000 ปี
โดยมิได้เคยขาดสายธารลงเลย อาณาจักรแล้วอาณาจักรเล่า
ต่างชิงชัยกันเพื่อสิทธิ์ในการปกครองดินแดนแห่งนี้
เกิดเป็นอำนาจแห่งภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นสุดประมาณแห่งหนึ่งในโลก…

…สัมผัสบรรยากาศแห่งสีสันอันหลากหลาย
ทั้งสีสันแห่งภูมิทัศน์ของเมืองต่าง ๆที่ตั้งอยู่ตามภูมิประเทศในลักษณะต่าง ๆ
ละสีสันทางความรู้สึกของพลังดันที่แฝงเร้นอยู่ในภูมิทัศน์วัฒนธรรม
นิเวศน์ประวัติศาสตร์อันยาวไกล
เป็นสีสันอันงอกงามมาจากอิทธิพลอารยธรรมตะวันตกบนรากฐานแห่ง
อารยธรรมตะวันออก ที่ผ่านการแลกเปลี่ยน หยิบยืม และส่งต่อความคิด
ศิลปะ และนวัตกรรม ที่ทำให้ฉายา “จุดบรรจบของอารยธรรม”
คู่ควรกับดินแดนแห่งที่ราบสูงอิหร่านแห่งนี้มากกว่าสถานที่ใด ๆ