ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รามาธิบดี

Location:
Year
Client/Owner: มหาวิทยาลัยมหิดล
Status:
Building Area:
Project Value: 1,012,000,000
Collaborators: