ที่พักอาศัยสำหรับผู้สงอายุแบบครบวงจร รามาฯ-ธนารักษ์

Location:
Year
Client/Owner: กรมธนารักษ์
Status:
Building Area:
Project Value: 1,200,000,000
Collaborators: