โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2552
ที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประเภท อาคารอนุรักษ์


รางวัล

รางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2554

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศวัดพัฒนาดีเด่น ปี 2252

ด้่านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด

รางวัลเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ปี 2554

องค์การการศึกษา วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

รางวัลพัฒนาดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

OTHER AWARDS