ศิริราชสัปปายสถาน เพื่อการริรักษ์

นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2565
ที่ตั้ง นนทบุรี
ประเภท โรงพยาบาลและฮอสพิซ


รางวัล

BCI Asia Top Ten Architect Awards 2022

BCI Asia

OTHER AWARDS