โครงการบ้านมั่นคงชุมชนลูกหลานเจ้าคำผง

จ.อุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2554
ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี
ประเภท งานสถาปัตยกรรมอนุรักษ์


รางวัล

รางวัลออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น พ.ศ. 2552

สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

OTHER AWARDS