บ้านหลวงราชไมตรี

จันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ปี พ.ศ. 2557
ที่ตั้ง จันทบูร จังหวัดจันทบุรี
ประเภท อาคารอนุรักษ์


รางวัล

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 2558

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

รางวัลสมควรเผยแพร่ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น 2559

สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์

Award of Merit UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2015

FuturArc Green Leadership Award in the Socially Inclusive Development Category 2015

OTHER AWARDS