OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Participatory Architecture For Change

About Us

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ สตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาบนฐานงานจริง (Work Based Learning ) ให้กับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรม ของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ( Not for Profit Organization) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใน พัฒนาศักยภาพสถาปนิก เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมีหลักคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม ๔ ประการ คือ

  • ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงของสถาปัตยกรรม
  • เน้นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • สถาปัตยกรรมที่สมถะ เรียบง่าย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
  • นำภูมิปัญญาพื้นถิ่น ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Tropical & Vernicular Architecture)

เราเชื่อว่า “คุณค่า” หรือ “ความหมาย” ของงานสถาปัตยกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติของความสวยงามทางกายภาพเท่านั้น แต่ “คุณค่าแท้” ของงานสถาปัตยกรรมอยู่ที่ประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งสำหรับผู้ใช้งาน เจ้าของโครงการ ชุมชน ไปจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการดำเนินงานทุกโครงการ เราจึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจ “ปูมหลัง” ที่เป็นบริบทของแต่ละโครงการตามความเป็นจริงอย่างรอบด้าน เพื่อระบุโจทย์ หรือ “ความท้ายทาย” และตั้ง “เป้าหมายเชิงคุณค่า” ที่ชัดเจนต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Change ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติของ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงมิติทางจิตวิญญาณ หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในระดับปัจเจกบุคคล

ธีรพล นิยม
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
ผู้ก่อตั้ง บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

AWARDS

News


ผลงานของบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล Building of the Year 2024 จากเวปไซต์ ArchDaily ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดพร้อมโหวตให้กำลังใจ กับผลงานต่าง ๆ ได้ (จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้) 1. สวนป่าเบญจกิติ – สถาปัตยกรรมสาธารณะและภูมิสถาปัตยกรรม https://boty.archdaily.com/…/benjakitti-forest-park… 2. อาคารรพินธร – สํานักงาน https://boty.archdaily.com/…/rabindhorn-building-slash… 3. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – สถาปัตยกรรมสถานศึกษา การศึกษา https://boty.archdaily.com/…/faculty-of-learning… 4. Puey Ungpahakorn Centenary…

JOBS

We are always looking for new talent and look forward to finding new colleagues for our offices. Arsomsilp Community and Environment Architect takes great pride in the achievements of our team members both inside and outside the office; as designers, they must be encouraged to develop their own style and repertoire of work. we as a company value the experience that they gain from these, which in turn feeds back into our works and projects. Being a mid-size company we do have some hierarchy, but all team members take an active role in the design process which we believe enrichens the working environment and our projects in turn; architecture and urbanism, for us, is team work.
>

>

>

กรุณากรอกชื่อของคุณ.
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
กรุณาใส่ข้อความCONTACT

Address:

399 Rama 2 Soi 33 Bangkhuntien, Bangkok 10150


Email:

[email protected]


Tel:

024904748

PORTFOLIO