about

Participatory Architecture For Change

About Us

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ สตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาบนฐานงานจริง (Work Based Learning ) ให้กับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรม ของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ( Not for Profit Organization) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใน พัฒนาศักยภาพสถาปนิก เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมีหลักคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม ๔ ประการ คือ

  • ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงของสถาปัตยกรรม
  • เน้นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • สถาปัตยกรรมที่สมถะ เรียบง่าย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
  • นำภูมิปัญญาพื้นถิ่น ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Tropical & Vernicular Architecture)

เราเชื่อว่า “คุณค่า” หรือ “ความหมาย” ของงานสถาปัตยกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติของความสวยงามทางกายภาพเท่านั้น แต่ “คุณค่าแท้” ของงานสถาปัตยกรรมอยู่ที่ประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งสำหรับผู้ใช้งาน เจ้าของโครงการ ชุมชน ไปจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการดำเนินงานทุกโครงการ เราจึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจ “ปูมหลัง” ที่เป็นบริบทของแต่ละโครงการตามความเป็นจริงอย่างรอบด้าน เพื่อระบุโจทย์ หรือ “ความท้ายทาย” และตั้ง “เป้าหมายเชิงคุณค่า” ที่ชัดเจนต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Change ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติของ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงมิติทางจิตวิญญาณ หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในระดับปัจเจกบุคคล

AWARDS

News


::สถาปนิก อาศรมศิลป์ คว้า 4 รางวัลเกียรติยศ งาน IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017:: . Asia-PAC LA Awards International federation of landscape architects 2017 (IFLA ) องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม IFLA ASIA-PAC LA Awards จัดงานเวทีระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมอบ รางวัลภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลเกียรติยศ (Landscape Architecture Awards Honourable mention) . เพื่อส่งเสริมความสำเร็จผลงานของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก คัดเลือกผลงานการศึกษาและออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2017 . ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงภูมิสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคู่ค้าที่มีจิตศรัทธาและวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเมืองแ…

JOBS

We are always looking for new talent and look forward to finding new colleagues for our offices. Arsomsilp Community and Environment Architect takes great pride in the achievements of our team members both inside and outside the office; as designers, they must be encouraged to develop their own style and repertoire of work. we as a company value the experience that they gain from these, which in turn feeds back into our works and projects. Being a mid-size company we do have some hierarchy, but all team members take an active role in the design process which we believe enrichens the working environment and our projects in turn; architecture and urbanism, for us, is team work.

กรุณากรอกชื่อของคุณ.
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
กรุณาใส่ข้อความ

CONTACT

Address:

397 Rama 2 Soi 33 Bangkhuntien, Bangkok 10150


Email:

arch@arsomsilp.in.th


Tel:

024904748